Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

1. Nguyên tắc thực hiện Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT, các trường hợp được phép thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm: 1. Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 2. Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức […]

Read More »

Quy trình hoàn trả tên miền .vn

1. Nguyên tắc chung – Tên miền được không được hoàn trả trong các trường hợp sau: Tên miền đang bị xử lý vi phạm, tranh chấp. Tên miền đang ở trạng thái chờ xử lý thu hồi. Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý chuyển đổi Nhà đăng ký 2. Các bước […]

Read More »

Quy trình đăng ký bảo vệ tên miền .vn

1. Nguyên tắc thực hiện – Bảo vệ các tên miền đã được đăng ký, thuộc đối tượng tên miền được bảo vệ. – Các tiêu chí bảo vệ tên miền “.vn”: Theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài […]

Read More »

Quy trình đăng ký tên miền dưới .gov.vn

1. Nguyên tắc thực hiện Nguyên tắc đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” được quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo các quy định sau: Đối tượng được đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” bao gồm: + Các cơ quan […]

Read More »

Quy trình đăng ký tên miền .vn

1. Nguyên tắc thực hiện Lựa chọn tên miền “.vn” theo nguyên tắc đăng ký được quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và Thông tư số 06/2019/TT-BTTT ngày 19/07/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet: – Tên miền trong trạng thái chưa […]

Read More »

Quy trình ký hồ sơ điện tử

– Quy trình dành cho cá nhân: + Bước 1: Khách hàng đăng ký tên miền online và hệ thống gửi lại email đường dẫn để xác thực thông tin và ký số bản khai. + Bước 2: Khách hàng nhấp chuột vào đường dẫn để kiểm tra lại thông tin đồng thời bấm vào […]

Read More »