Quy trình hoàn trả tên miền .vn

Quy trình hoàn trả tên miền .vn

Hoàn trả tên miền .vn cho chủ thể hợp pháp. Bài viết hướng dẫn quy trình các bước hoàn trả tên miền.

1. Nguyên tắc chung hoàn trả tên miền .vn

Tên miền không được được hoàn trả trong các trường hợp sau:

Đăng ký tên miền Việt Nam, hoàn trả tên miền .vn

2. Các bước thực hiện hoàn trả tên miền

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1 Hoàn thiện hồ sơ hoàn trả tên miền Chủ thể Liên hệ với NĐK đang quản lý tên miền để được hướng dẫn thủ tục hoàn trả tên miền.– Hoàn thành “Đơn đề nghị hoàn trả tên miền “.VN” theo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT hoặc Đơn đề nghị dành cho tổ chức và Đơn đề nghị dành cho cá nhân của Quy trình này. Download

Download

2 Xử lý yêu cầu hoàn trả NĐK Sau khi tiếp nhận được yêu cầu hoàn trả tên miền của chủ thể. NĐK xử ký theo nguyên tắc sau:– Rà soát tên miền hoàn trả đáp ứng yêu cầu cho phép trả lại.

– Gửi thông báo hoàn trả tên miền tới VNNIC.

3 VNNIC xét duyệt yêu cầu VNNIC Kiểm tra trạng thái cho phép hoàn trả của tên miền và có phản hồi cho NĐK kết quả xét duyệt yêu cầu hoàn trả.
4 Nhà đăng ký trả lời kết quả NĐK Thông báo cho Chủ thể kết quả xử lý hồ sơ trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hoàn trả tên miền.
5 Thu hồi tên miền VNNIC Tên miền sẽ được thu hồi khỏi hệ thông sau khi yêu cầu hoàn trả của chủ thể được VNNIC chấp nhận.

Leave a Reply