Ý nghĩa các chỉ số đo lường trong Google Analytics

Ý nghĩa các chỉ số đo lường trong Google Analytics

Analytics: phân tích Phân tích không phải là chỉ cài đặt Google Analytics vào website rồi hằng ngày nhìn vào những chỉ số như sessions, time on site, bounce rate mà chẳng biết phải làm gì với nó. Phân tích ở đây bao gồm việc đo lường các chỉ số và từ đó tìm ra […]

Read More »