Sự khác nhau giữa IMap và POP?

 IMAP POP Phương thức hoạt động: Kết nối đến server, lấy email theo yêu cầu của người dùng và lưu một bản copy về máy Tất cả email trên server sẽ được lấy về máy của bạn, tùy theo cấu hình mail client của bạn mà mail sẽ bị xóa trên server hoặc lưu giữ […]

Read More »