Sự khác nhau giữa IMap và POP?

 IMAP POP
Phương thức hoạt động: Kết nối đến server, lấy email theo yêu cầu của người dùng và lưu một bản copy về máy Tất cả email trên server sẽ được lấy về máy của bạn, tùy theo cấu hình mail client của bạn mà mail sẽ bị xóa trên server hoặc lưu giữ lại trên server.
Ưu Điểm Mail được lưu cục bộ, tức luôn có thể truy cập ngay cả khi không có kết nối Internet.

Kết nối Internet chỉ dùng để gửi và nhận mail.

Tiết kiệm không gian lưu trữ trên server.

Được lựa chọn để lại bản sao mail trên server.

Hợp nhất nhiều tài khoản email và nhiều server vào một hộp thư đến.

Mail được lưu trên server, tức có thể truy cập từ nhiều địa điểm khác nhau.

Xem nhanh hơn khi chỉ có các tiêu đề mail được tải về đến khi nội dung được yêu cầu rõ ràng.

Mail được dự phòng tự động trên server.

Tiết kiệm không gian lưu trữ cục bộ.

Bạn nên chọn giao thức nào Bạn muốn truy cập mail chỉ từ một thiết bị.

Bạn cần truy cập email thường xuyên dù có kết nối Internet hay không.

Không gian lưu trữ trên server hạn chế.

Bạn muốn truy cập email từ nhiều thiết bị khác nhau.

Bạn có một kết nối Internet thường xuyên và tin cậy.

Bạn muốn xem nhanh các email mới hoặc những email trên server.

Không gian lưu trữ cục bộ hạn chế.

Bạn lo lắng về vấn đề dự phòng dữ liệu.