Thông báo nâng cấp hệ thống đăng ký tên miền

Thông báo nâng cấp hệ thống đăng ký tên miền

Về việc: thông báo nâng cấp hệ thống đăng ký tên miền Kính gửi: quý khách hàng, Yêu cầu cấp thiết của việc Nâng cấp hệ thống đáng ký tên miền Theo yêu cầu và được sự phối hợp với VNNIC, TCBD xin trân trọng thông báo kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống […]

Read More »