NHÀ ĐĂNG KÝ ESC VÀ TCBD THAM GIA NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019

NHÀ ĐĂNG KÝ ESC VÀ TCBD THAM GIA NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019

Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, định kỳ hàng năm, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tổ chức Hội thảo Ngày IPv6 để tạo diễn đàn, trao đổi, kết nối, thúc đẩy việc ứng dụng IPv6 trên mạng lưới và dịch vụ Internet Việt Nam. Hướng tới […]

Read More »