Thay đổi email password không cần đăng nhập quản trị Directadmin

Thay đổi password email account không cần đăng nhập Nếu bạn có nhu cầu muốn người dùng có thể tự thay đổi được password email account của họ mà không cần phải login vào hệ thống quản trị, bạn có thể gửi họ link sau: http://tên_miền_của_bạn:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD (nếu bạn sở hữu server riêng) http://tên_miền_của_bạn:8777/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD (nếu bạn […]

Read More »