Quy trình đăng ký giữ chỗ tên miền

Quy trình đăng ký giữ chỗ tên miền

1. Nguyên tắc thực hiện – Giữ chỗ các tên miền chưa được đăng ký, thuộc đối tượng tên miền được giữ chỗ. – Theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, Điều 8 có quy định: Các […]

Read More »