Cài đặt ClamAV và các option cơ bản

ClamAV là ứng dụng quét virus trên CENTOS 1. — Cài đặt gói EPEL để lấy dữ liệu CLAMAV từ thư viện — # yum install epel-release 2. — Download và cài đặt CLAMAV — # yum install -y clamav clamd 3. — Start dịch vụ CLAMAV — # /etc/init.d/clamd start # chkconfig clamd on 4. — Cập nhật […]

Read More »