Hướng dẫn Backup và Restore VPS

Hướng dẫn Backup và Restore VPS

Sau khi tạo được Backup theo lịch sẽ có bảng này ( cuối trang ): Sau khi đã có bản Backup bạn có thể Restore khi cần thiết và dưới đây là hướng dẫn ( giữa trang ):    

Read More »