Khái niệm chung về tên miền

Khái niệm chung về tên miền

Câu hỏi 1: Tên miền là gì? Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”. Tên miền bao gồm: a) Tên miền dùng các kí tự dựa trên cơ sở bảng mã ASCII, sau đây gọi […]

Read More »