Quy trình thu hồi tên miền theo yêu cầu các cơ quan chức năng

Quy trình thu hồi tên miền theo yêu cầu các cơ quan chức năng

1. Nguyên tắc chung

Tên miền “.vn” bị thu hồi trong các trường hợp sau:

– Theo biên bản hòa giải thành của các bên tranh chấp tên miền hoặc theo quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Trọng tài hoặc theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án trong giải quyết tranh chấp tên miền;

– Theo văn bản yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các trường hợp thu hồi tên miền quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 50 Luật Viễn thông;

– Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông có biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi tên miền hoặc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện vi phạm khi việc sử dụng tên miền vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

– Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phụ trách về an ninh thông tin, tội phạm công nghệ cao khi việc sử dụng tên miền xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.

2. Các bước thực hiện

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1 Tiếp nhận yêu cầu VNNIC Tiếp nhận văn bản yêu cầu thu hồi của các cơ quan chức năng qua đường công văn.
2 Xử lý yêu cầu VNNIC Ban hành quyết định thu hồi tên miền.

Tạm ngưng hoạt động của tên miền trên hệ thống.

Thông báo cho NĐK về việc thu hồi tên miền.

3 Thông báo thu hồi tới Chủ thể NĐK Thông báo bằng văn bản cho chủ thể trong 2 (hai) ngày làm việc kể từ ngày VNNIC có thông báo thu hồi tên miền.
4 Xử lý thu hồi VNNIC Tên miền sẽ bị xử lý thu hồi theo thời gian trong quyết định đã ban hành