Cài đặt Clam AntiVirus và các option cơ bản

Cài đặt Clam AntiVirus và các option cơ bản

Cài đặt Clam AntiVirus (ClamAV) và các tùy chọn cơ bản nhằm giúp bạn cách thức cài đặt ClamAV một cách nhanh chóng và an toàn nhất.

Clam AntiVirus là gì?

Clam AV là ứng dụng quét virus trên CENTOS

Các bước Cài đặt Clam AntiVirus

1. — Cài đặt gói EPEL để lấy dữ liệu CLAMAV từ thư viện —

# yum install epel-release

2. — Download và cài đặt CLAMAV —

# yum install -y clamav clamd

3. — Start dịch vụ CLAMAV —

# /etc/init.d/clamd start
# chkconfig clamd on

4. — Cập nhật cơ sở dữ liệu virus —

# freshcalm

5. — Tiến hành quét virus cả server —

clamscan -r /

6. — Quét và in ra file log —

clamscan -ri / -l /root/scan_av_log.txt

7. — Quét và xóa file bị nhiễm —

clamscan -ri /home/admin –remove

-ri : quét cả thư mục con và cha, trong quá trình quét sẽ output các file bị cho là nhiễm mã độc

/home/admin: quét thư mục admin

–remove: xóa luôn các file bị cho là nhiễm mã độc

==> Một số option hay dùng:
– infected or -i : chỉ in output các file bị cho là nhiễm mã độc
– recursive or -r : scan cả các thư mục hay file phía trong thư mục cha
– remove=[yes/no] : xóa luôn các file bị nhiễm mã độc tìm thấy
– no-summary : không in ra nội dung tổng kết
 log=/file.log : ghi log scan vào file cụ thể
– mv=/path : di chuyển tất cả các file bị nghi là nhiễm mã độc đến thư mục khác

Bài viết được chia sẻ bởi TCBD support team. và đăng tại địa chỉ https://hosting.org.vn/cai-dat-clamav-v…-option-co-ban-2/