Thay đổi password email account

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị hosting: http://tên_miền_của_bạn:8777

[B2]: Click [Email Accounts]

thay_doi_password_email_account

[B3]: Tìm đến tài khoản email cần đổi pass và click [Change]

thay_doi_password_email_account_2[B4]:

[Mục1]: Bạn nhập password mới cho email account

[Mục2]: Dung lượng hôp thư lưu trữ của email account

[Mục3]: Giới hạn số lần gửi trong 1 giờ

thay_doi_password_email_account_3

[B5]: Sau khi chỉnh sửa xong, click [Modify] để cập nhập thông tin chỉnh sửa.