Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

1. Nguyên tắc thực hiện

– Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tham khảo tại Điểm 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT), các trường hợp cho phép đổi tên chủ thể:

  •  Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền
  • Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Các trường hợp không được đổi tên chủ thể:

  • Tên miền đang trong quá trình xử lý tranh chấp
  • Tên miền hết hạn sử dụng.
  • Tên miền đang xử lý vi phạm
  • Tên miền đang trong trạng thái chờ chuyển đổi Nhà đăng ký;
  • Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý thu hồi.

2. Quy trình thực hiện

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1 Hoàn thiện hồ sơ Chủ thể – Chủ thể hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm:

(1) Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền theo mẫu quy định của NĐK quản lý tên miền, nhưng phải đảm bảo đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT (hoặc biểu mẫu BM-QLTN-34-01 dành cho cá nhân; BM-QLTN-34-02 dành cho tổ chức đính kèm).

(2) Chủ thể nêu rõ thông tin về tên chủ thể cần thay đổi và các cam kết chịu tránh nhiệm về các thông tin cung cấp.

(3) Trong đơn phải có chữ ký, ghi rõ họ tên nếu chủ thể là cá nhân; con dấu của đơn vị, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp Luật của đơn vị nếu chủ thể là tổ chức.

(4) Ngoài mẫu đơn thay đổi tên chủ thể, Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản gốc hoặc nộp kèm theo bản sao có chứng thực quyết định thay đổi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quyết định thay đổi họ, tên đối với cá nhân tùy theo phương thức nộp hồ sơ.

BM-QLTN-QT-34-01
2 Gửi hồ sơ về NĐK Chủ thể Chủ thể gửi hồ sơ về NĐK quản lý tên miền của mình.

Thông tin về các NĐK tên miền “.vn” được công bố tại địa chỉ http://nhadangky.vn.

3 Tiếp nhận hồ sơ thay đổi tên chủ thể NĐK; VNNIC. -NĐK gửi từ email nghiệp vụ đính kèm scan hồ sơ gốc của tổ chức có nhu cầu thay đổi thông tin tên miền đến hộp thư registry@vnnic.vn để được xét duyệt. Mẫu email theo biểu mẫu BM-QLTN-QT-34-03

– Đối với tên miền dưới “.gov.vn”, tên miền đang được bảo vệ thì trong thời hạn 1 ngày làm việc, NĐK tên miền “.vn” trong nước có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho VNNIC để xem xét quyết định)..

BM-QLTN-QT-34-02
4 Xét duyệt hồ sơ VNNIC (Nhóm HTTM) VNNIC thực hiện việc xét duyệt hồ sơ để phân loại: Hồ sơ hợp lệ, hồ sơ chưa đủ sở cứ, hồ sơ không hợp lệ.
5 VNNIC thông báo cho NĐK kết quả xét duyệt hồ sơ – VNNIC (Nhóm HTTM);

– NĐK

VNNIC xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả để NĐK thực hiện:

(1) Trường hợp “hồ sơ hợp lệ”: 1/ Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền có xác nhận của chủ thể tên miền (tham khảo biểu mẫu BM-QLTN-QT-04-01 đối với cá nhân, biểu mẫu BM-QLTN-QT-04-02 đối với tổ chức; 2/ Giấy CMND của người đại diện hoặc được ủy quyền làm thủ tục thay đổi thông tin (bản sao có công chứng, hoặc bản photo có công chứng); 3/ Quyết định quyết định thay đổi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quyết định thay đổi họ, tên đối với cá nhân (bản gốc hoặc bản sao có công chứng). VNNIC thực hiện bước 6.

(2) Trường hợp “hồ sơ chưa đủ sở cứ” :

– Thiếu một trong số các thông tin của bộ hồ sơ hợp lệ được nêu trên đây: VNNIC yêu cầu NĐK liên hệ chủ thể để bổ sung hồ sơ. Trên cơ sở các sở cứ này, VNNIC thực hiện tiếp bước 6 của quy trình hoặc trường hợp từ chối nêu rõ lý do.

(3) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Là hồ sơ không đáp ứng được các tiêu chí của bộ hồ sơ hợp lệ àVNNIC thông báo cho NĐK và yêu cầu NĐK thông báo cho chủ thể và nêu rõ lý do từ chối.

6 Thực hiện thay đổi tên chủ thể VNNIC (Nhóm HTTM) VNNIC thực hiện gán contact của chủ thể mới cho tên miền và thông báo kết quả cho NĐK.
7 NĐK kiểm tra kết quả và thông báo tới chủ thể tên miền NĐK – Kiểm tra kết quả VNNIC thực hiện qua kênh tra cứu thông tin tên miền của mình.

– Trong vòng 03 ngaỳ làm việc NĐK thông báo tới chủ thể kết quả xử ký hồ sơ.

8 Chủ thể kiểm tra lại thông tin về tên chủ thể mới của tên miền Chủ thể Sau khi NĐK thông báo kết quả đổi tên chủ thể của tên miền, chủ thể kiểm tra lại kết quả trên trang WHOIS.