Hướng dẫn tạo reseller

[B1]: Đầu tiên bạn phải đăng nhập với quyền [Admin level] (Dấu >> ở dòng nào thì bạn đang ở level đó)

Click [Manage Reseller Packages]

reseller[B2]: Thêm một gói (phải có gói thì mới tạo resellers được)

Gói sẽ lưu giữ thông tin cấu hình như Bandwidth, Disk space, Số lượng domain, subdomain, email account, v.v…

reseller1[B3]: Thiết lập các thông số cho gói

[Mục 1]: Nhập tên gói mới

[Mục 2]: Click [Save] để hoàn tất

reseller2[B4]: Sau khi hoàn tất việc tạo gói, chúng ta bắt đầu tạo reseller

Click [Create Reseller]

reseller3[B5]: Nhập thông tin reseller

[Mục 1]: ở Domain, bạn nên nhập vào một domain không có thực (vì trong quá trình sử dụng mà bạn xóa domain nhập ở đây thì reseller này sẽ bị mất và các hosting trực thuộc reseller này cũng bị xóa)

[Mục 2]: ở đây bạn chọn gói vừa tạo ở [B3]

[Mục 3]: click [Submit] để hoàn tất

reseller4[B6]: Đây là thông báo tạo reseller thành công

reseller5[B7]: Quay về màn hình home

Click [List Resellers] để xem các reseller mình vừa tạo

reseller6

[B8]: Đây là reseller chúng ta vừa tạo
reseller7