Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B1: Chọn mục mail:

B1

B2: Thêm tài khoản sử dụng:

B2

B3: Chọn Other để thêm thủ công:

B3

B4: Chọn Add mail account:

B4

B5: Nhập thông tin:

B5

B6: Chọn giao thức sử dụng và nhập thông tin server (lưu ý nhập full địa chỉ email, xem thêm Sự khác nhau giữa IMAP và POP3)

B6

B7: Bạn nên đảm bảo thực hiện theo hình:

B7

B8: Chọn Save
B8

B9: Hoàn tất và kiểm tra:

B9