Hướng dẫn reset password account members

[B1]: Đăng nhập vào trang member.esc.vn

[B2]: Click vào [Quên mật khẩu]

reset-pass-members
[B3]:

[Mục 1]: Nhập username account member của bạn

[Mục 2]: Nhập email account bạn nhập khi đăng ký account members

Cuối cùng Click vào [Lấy lại mật khẩu] và check mail trên [Mục 2] để nhận lại thông tin tài khoản

reset-pass-members2