Hướng dẫn đăng ký Hosting trên member TCBD

[Bước 1]: Quý khách vào trang http://tenmien.pro.vn

[Bước 2]: Quý khách vui lòng đăng nhập UserPassword quý khách đã tạo từ trước.

[Bước 3]: Quý khách rê chuột vào Hosting -> click Đăng ký hosting

[Bước 4]: Tạo thông tin hosting.

[Mục 1]: Quý khách vui lòng chọn gói dịch vụ

[Mục 2]: Quý khách chọn thời hạn dịch vụ

[Mục 3]: Quý khách nhập Domain sử dụng

[Mục 4]: Quý khách nhập Username và chon System type

[Mục 5]: Quý khách nhập thông tin tên chủ thể theo form

[Mục 6]: Quý khách nhập thông tin người quản lý, liên hệ theo form

[Mục 7]: Quý khách chọn đăng ký

[Bước 5]: Đăng ký thành công