Hướng dẫn đăng ký Domain trên ID Hosting của TCBD

[Bước 1]: Quý khách vào trang https://id.hosting.org.vn

[Bước 2]: Quý khách vui lòng đăng nhập User và Password mà quý khách đã tạo từ trước.

[Bước 3]: Quý khách rê chuột vào menu Tên miền -> click Đăng ký Tên miền

[Bước 4]: Tiến hành đăng ký Tên miền

[Mục 1]: Quý khách điền tên cho tên miền muốn tạo.

[Mục 2]: Quý khách chọn loại tên miền (.vn, .com.vn, .com, …)

[Mục 3]: Kiểm tra TT.

[Bước 5]: Kiểm tra trạng thái tên miền.

[Mục 1]:  Quý khách không thể đăng ký tên miền nếu trạng thái tên miền Đã đăng ký như dưới hình.

[Mục 2]:  Quý khách chỉ có thể đăng ký nếu tên miền ở trạng thái Chưa đăng ký

[Bước 6]:

[Mục 1]: Quý khách chọn thời gian duy trì Tên miền

[Mục 2]: Nhập mã khuyến mãi (nếu có)

[Mục 3]: Tiếp tục

[Bước 7]: Tạo thông tin tên miền.

[Mục 1]: [Nameserver] mặc định, Quý khách có thể đổi nameserver (nếu có).

[Mục 2]: Quý khách điền thông tin đăng ký theo form.

[Mục 3]: Tiếp tục đăng ký.

[Bước 8]: Đăng ký thành công