Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2016

B1: Chọn manual setup để cấu hình thủ công:

1

B2: Chọn POP or IMAP và Next để tiếp tục:

2

B3: Lưu ý ở phần POP3 hoặc IMAP tùy theo nhu cầu. Chọn New Outlook Data File để tạo file .pst hoặc Existing Outlook Data File để chọn file .pst đã có.

3

B4: Thực hiện theo hướng dẫn trên hình, lưu ý check vào My outgoing server….( vì sau khi sử dụng thời gian dài sẽ khó khan trong việc gửi mail đến gmail hoặc yahoo).

4

B5: Lưu ý nếu bạn cấu hình thành công sẽ báo completed ở mục 2:

5

B6: Finish và hoàn thành

6