Hướng dẫn Backup and Restore Hosting

Dưới đây là hướng dẫn các quý khách Backup hosting:

bkh1

bkh2

bkh3

Dưới đây là hướng dẫn các quý khách Restore hosting:

bkh3.1

bkh4

bkh5

bkh6