Gửi Mail SMTP khi sử dụng mã nguồn mở Joomla

Do hàm sendmail() của PHP khi gửi mail không cần chứng thực SMTP (khi gửi mail không cần khai báo địa chỉ gửi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gửi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gửi đến là có thể gửi mail. Việc gửi mail không cần chứng thực dẫn đến tình trạng sẽ bị các tổ chức chống spam trên toàn thế giới liệt vào black list.

Vì vậy, TCBD đã chặn hàm sendmail() do vấn đề trên.

Và sau đây TCBD xin hướng dẫn cấu hình send mail smtp trên mã nguồn mở Joomla ?

+ Đăng nhập vào trang quản trị Website (Ví dụ: http://tên_miền_của_bạn/wp-admin)

smtp_joomla+ Vào Hệ thống -> Cấu hình chung -> tab Server

Tại phần Mail Settings chọn và nhập các thông tin sau:

Nếu Sử dụng mail hosting: cấu hình như hình trên

Nếu Sử dụng gmail:

Mailer: chọn SMTP

Mail From: Nhập Email gửi

From Name: Tên người gửi

SMTP Authentication: chọn Yes

SMTP Security: SSL

SMTP Port: 465

SMTP Username: User đăng nhập của Email gửi

SMTP Password: Password đăng nhập của Email gửi

SMTP Host: smtp.gmail.com