Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng quy định chi tiết về việc quản lý, cung cấp, sửa dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Download: tại đây