Đề xuất bổ sung 6 quy định mới về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Đề xuất bổ sung 6 quy định mới về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet đề xuất bổ sung 6 nội dung quy định mới, trong đó có quy định về đăng ký sử dụng các tên miền liên quan đến báo chí, tin tức hoặc để thiết lập trang thông tin điện tử.

Dự thảo Thông tư quy định “Các tên miền mang ý nghĩa trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, chủ thể đăng ký sử dụng phải đảm bảo thuộc đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật (Ảnh minh họa: Internet)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ TT&TT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hiện đang đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và website của Bộ TT&TT để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Thời gian lấy ý kiến sẽ kéo dài đến ngày 13/5/2019.

Theo dự thảo Thông tư, có 6 nội dung quy định mới đã được Bộ TT&TT đề xuất bổ sung, bao gồm: Quy định giải thích từ ngữ “Thành viên địa chỉ Internet”; Quy định về việc đăng ký sử dụng các tên miền liên quan đến báo chí, tin tức hoặc để thiết lập trang thông tin điện tử; Quy định cho phép đổi tên chủ thể tên miền trong các trường hợp có sự chuyển quyền sử dụng tên miền do sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cớ quan tổ chức; có sự tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

Quy định cho phép thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng; Quy định tạm ngừng hoạt động tên miền trong các trường hợp không xác định được chủ thể do mạo danh đăng ký tên, tên miền có thông tin đăng ký không chính xác, chủ thể tên miền là tổ chức đã giải thể, phá sản hoặc không còn tồn tại; và Quy định về thực hiện biện pháp thu hồi tên miền của cơ quan quản lý tên miền trong quá trình kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tài nguyên Internet đối với các tên miền vi phạm quy định đăng ký, quản lý tài nguyên Internet.

Trong đó, về quy định giải thích từ ngữ “Thành viên địa chỉ IP”, dự thảo Thông tư bổ sung khoản 15 Điều 2: “Thành viên địa chỉ IP là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp, phân bổ địa chỉ IP độc lập từ Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC)”.

Với quy định mới được đề xuất bổ sung về việc đăng ký sử dụng các tên miền liên quan đến báo chí, tin tức hoặc để thiết lập trang thông tin điện tử, dự thảo Thông tư quy định “Các tên miền mang ý nghĩa trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, chủ thể đăng ký sử dụng phải đảm bảo thuộc đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật. Khi đăng ký sử dụng tên miền, chủ thể phải có cam kết về việc sử dụng tên miền đúng mục đích, đúng quy định pháp luật về hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội” (bổ sung điểm h khoản 2 Điều 6).

Về căn cứ và thủ tục tạm ngừng hoạt động tên miền “.VN” (Điều 11), tại dự thảo Thông tư, Bộ TT&TT đề xuất bổ sung thêm 1 căn cứ để tạm ngừng hoạt động tên miền “.VN”, đó là “Các trường hợp không xác định được chủ thể do chủ thể mạo danh đăng ký tên miền; tên miền có thông tin đăng ký không chính xác; chủ thể tên miền là tổ chức đã giải thể, phá sản hoặc không còn tồn tại”.

       Cùng với đó, thủ tục để tạm ngừng hoạt động tên miền “.VN” đối với trường hợp nêu trên, theo quy định tại dự thảo Thông tư bao gồm: Sau 30 ngày kể từ ngày VNNIC hoặc Nhà đăng ký yêu cầu cập nhật, bổ sung thông tin mà chủ thể đăng ký tên miền không thực hiện, tên miền bị tạm ngừng hoạt động trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia. Nhà đăng ký gửi thông báo về việc tạm ngừng hoạt động tên miền đến chủ thể tên miền trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ khi tên miền tạm ngừng hoạt động.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, nếu chủ thể đăng ký tên miền cập nhật, bổ sung hoặc hoàn thiện thông tin, tên miền được gỡ bỏ trạng thái tạm ngừng hoạt động.

Nội dung quy định cho phép thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng được Bộ TT&TT đề xuất bổ sung tại Điều 29a sau Điều 29 của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT.

Cụ thể, thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng trong các trường hợp: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền; có sự sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đã sử dụng vùng địa chỉ IP, số hiệu mạng; có sự tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đã sử dụng vùng địa chỉ IP, số hiệu mạng.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ quy định về thủ tục, địa chỉ và phương thức nộp hồ sơ đề nghị thay đổi tên chủ thể sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng cũng như thời hạn trả lời kết quả xử lý hồ sơ.

Bên cạnh việc đề xuất bổ sung 6 nội dung quy định mới, trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, Bộ TT&TT cũng đề nghị sửa đổi 5 quy định, đó là: Quy định về đăng ký, sử dụng tên miền dưới “.NAME.VN”; Quy định về hồ sơ đăng ký tên miền; thông tin tài liệu cung cấp khi đăng ký tên miền; Quy định về quản lý tên miền “.VN” trong quá trình giải quyết tranh chấp quyền sử dụng; Quy định về thủ tục cấp, phân bổ IP, ASN; và sửa thủ tục thu hồi tên miền, bỏ quyết định thu hồi tên miền của VNNIC trong các trường hợp thu hồi tên miền theo văn bản yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

#Nguồn: Internet