Báo cáo tài nguyên Internet năm 2016

Báo cáo tài nguyên Internet năm 2016

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức công bố Báo cáo tài nguyên Internet 2016. Báo cáo đưa ra bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của tài nguyên Internet Việt Nam năm 2016, cung cấp số liệu thông tin và phân tích về mức độ, tình hình đăng ký sử dụng tài nguyên Internet, qua đó phản ánh về hoạt động Internet và sự tăng trưởng của kinh tế Internet Việt Nam trên khía cạnh phát triển tài nguyên Internet.

Download