Phân quyền server Linux

Phân quyền server Linux

Các nhóm người dùng trong Linux Trên các hệ thống máy Server sử dụng Unix, Linux… người dùng được chia ra làm 3 nhóm: Owner: Người sở hữu trực tiếp tạo ra các Files, Folder. Group: Nhóm các user. Other/Public/World: Những user không thuộc các nhóm trên. Khi người dùng login vào website tùy thuộc […]

Read More »